OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności

Siedziba ENGNR Technical B.V. mieści się przy Molenbosstraat 11, 4641SH Ossendrecht, Holandia. Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z poniższą polityką prywatności:

1. Postanowienia ogólne

Jako ENGNR. postępujemy z danymi osobowymi kandydatów i klientów z należytą starannością. Jesteśmy świadomi faktu, że wszystkie dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności.

2. Co ENGNR. będzie robić z Twoimi Danymi Osobowymi?

ENGNR. będzie gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i w inny sposób przetwarzać Państwa Dane Osobowe w celu prowadzenia przez ENGNR. działań związanych z rekrutacją lub pozyskiwaniem pracowników. Dodatkowo, dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, na które użytkownik wyraził zgodę, lub w przypadkach, w których zastosowanie ma inna podstawa prawna lub w których jest to prawnie dozwolone. W razie konieczności i z zastrzeżeniem ustawowych wymogów w zakresie przechowywania dokumentacji, ENGNR. usunie i/lub zanonimizuje Dane Osobowe, które nie są już potrzebne. Jeżeli w profilu Użytkownika nie było ostatnio żadnej aktywności, możemy usunąć profil Użytkownika po upływie roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym razie zachowamy Państwa profil tak długo, jak długo będą go Państwo aktywnie utrzymywać w naszych systemach, aby mogli Państwo ubiegać się o dostępne stanowiska.

 

ENGNR. będzie przetwarzać Państwa Dane Osobowe w następujących celach:

 

Komunikowanie się z Państwem, w kontekście działań rekrutacyjnych, takich jak:

-W celu uzyskania dodatkowych informacji w razie potrzeby;
-W celu informowania Państwa o dostępnych wakatach;
-Aby dostarczyć Państwu informacje związane z Państwa aplikacją i spełnić Państwa żądania.

Zarządzanie działaniami rekrutacyjnymi i resourcingowymi, w tym działaniami związanymi z planowaniem organizacyjnym. W trakcie działań rekrutacyjnych możemy wykorzystywać Państwa dane:

-Aby umówić i przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne i oceny;
-Do oceny, wyboru i zatrudniania kandydatów;
-Do przeprowadzania kontroli i oceny przeszłości i zdolności kredytowej, zgodnie z wymaganiami lub zezwoleniem obowiązującego prawa lokalnego;
-Aby skontaktować się z referencjami osób trzecich dostarczonymi przez Ciebie w celu oceny Twoich poprzednich osiągnięć;
-Lub w innych przypadkach, gdy jest to konieczne w kontekście działań rekrutacyjnych.

3. Jakie Dane Osobowe są gromadzone przez ENGNR?

ENGNR. gromadzi Dane Osobowe bezpośrednio od Użytkownika, jak również z innych dostępnych źródeł w zakresie, w jakim jest to właściwe i dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa lokalnego. ENGNR. stara się gromadzić wyłącznie takie Dane Osobowe, które są niezbędne do realizacji celu (celów), dla których są gromadzone oraz przechowywać je przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji takiego celu (celów). Zgodnie z obowiązującym prawem i praktyką lokalną, kategorie Danych Osobowych, które są zazwyczaj gromadzone i przetwarzane w kontekście rekrutacji to:

  • Informacje przekazywane przez Państwa: Gdy wchodzą Państwo w interakcję z ENGNR. (bezpośrednio lub za pośrednictwem agencji lub innej strony trzeciej), Użytkownik może zostać poproszony o przekazanie ENGNR. swoich danych, takich jak
    – Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz inne dane kontaktowe;
    – Państwa kompetencje, umiejętności, doświadczenie i wykształcenie, np. CV lub życiorys, poprzednie miejsca zatrudnienia, dane dotyczące wykształcenia i kwalifikacji, referencje osób trzecich;
    – Państwa preferencje, np. preferowany kraj zatrudnienia, obszary zainteresowań, jak również preferowane sposoby kontaktowania się z Państwem przez HERE); jak również
    Państwa tożsamość użytkownika, np. nazwy użytkowników i inne tego typu informacje używane w związku z uwierzytelnianiem Państwa.

4. W jaki sposób traktowane są Dane Wrażliwe?

ENGNR. dąży do ograniczenia gromadzenia Danych Wrażliwych i gromadzi je wyłącznie w przypadku, gdy istnieje prawne uzasadnienie ich przetwarzania lub gdy są one gromadzone i przetwarzane za wyraźną zgodą Użytkownika.

ENGNR. uznaje dodatkową potrzebę ochrony Dane Wrażliwych. Wszystkie Dane Wrażliwe przetwarzane są w ścisłej zgodności z obowiązującym prawem lokalnym i wyłącznie przez ograniczoną liczbę osób, które mają wyraźną i uzasadnioną potrzebę poznania takich informacji.

Dane Wrażliwe mogą być przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne w celu umożliwienia ENGNR. korzystania z przysługujących jej uprawnień lub wykonywania obowiązków prawnych w zakresie prawa pracy lub pokrewnych dziedzin prawa. Przykłady takich obowiązków obejmują zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników ENGNR. poprzez zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy lub w przypadku, gdy przetwarzanie jest dokonywane przez lekarza lub podobnego pracownika służby zdrowia zobowiązanego do zachowania poufności wobec Państwa i jest niezbędne do celów medycznych.

5. Kto ma dostęp do Państwa danych?

ENGNR jest odpowiedzialny za wdrożenie odpowiednich środków kontroli dostępu w celu zapewnienia, że dostęp do Danych Osobowych Użytkownika mają wyłącznie osoby, które mają wyraźną potrzebę uzyskania takich informacji.

Zakres, w jakim udostępniane są dane osobowe użytkownika, zależy od charakteru tych danych. Przed zatrudnieniem Dane osobowe nie są szeroko udostępniane. Niektóre Dane Osobowe, takie jak życiorys, historia zatrudnienia oraz inne informacje istotne dla oceny przydatności kandydata na stanowisko, o które się ubiegał, są udostępniane zespołowi ENGNR w miarę potrzeb.

 

6. Przekazywanie Danych Osobowych

ENGNR. nie będzie sprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać ani w inny sposób ujawniać Twoich Danych Osobowych, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym rozdziale:

 

ENGNR. może udostępniać Państwa Dane Osobowe, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę. spółkom ENGNR. oraz upoważnionym osobom trzecim: ENGNR. może udostępniać Państwa Dane Osobowe innym spółkom ENGNR. lub upoważnionym osobom trzecim, które przetwarzają Dane Osobowe na rzecz ENGNR. w celach opisanych w niniejszej Polityce lub w inny sposób świadczą na rzecz ENGNR usługi związane z rekrutacją. W takich przypadkach ENGNR. zapewni, że istnieje rzeczywista potrzeba przekazania Danych Osobowych Użytkownika oraz że wdrożone zostały środki zabezpieczające przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika przez inne spółki ENGNR. lub upoważnione osoby trzecie.

 

Upoważnione osoby trzecie to na przykład agencje rekrutacyjne, profesjonalni doradcy, zewnętrzni radcy prawni, agencje zajmujące się sprawozdawczością kredytową, dostawcy systemów rekrutacyjnych, dostawcy ocen oraz inni dostawcy będący osobami trzecimi.

 

7. Twoje prawa

W odniesieniu do przetwarzania Twoich Danych Osobowych, zawsze będziesz mieć prawa przewidziane przez obowiązujące prawo lokalne. Ponadto, niniejsza Polityka zapewnia Ci następujące prawa:

– Prawo do dostępu: Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tym, jakie Dane Osobowe ENGNR. przechowuje na jego temat, w jakich celach są one przetwarzane oraz o kategoriach odbiorców, którym są lub mogą zostać ujawnione. ENGNR może zgodnie z prawem nie ujawniać pewnych kategorii informacji, które są przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa lokalnego. W przypadku odmowy udostępnienia przez ENGNR. jakichkolwiek Danych Osobowych, o które wnioskował użytkownik, ENGNR. przedstawi użytkownikowi powody takiej decyzji.
– Prawo do żądania poprawienia i usunięcia Danych Osobowych: Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa lokalnego, Użytkownik może być uprawniony do żądania od ENGNR, sprostowania, usunięcia lub zablokowania (stosownie do okoliczności) Danych Osobowych Użytkownika, które są nieprawidłowe, niekompletne lub niepotrzebne.
– Prawo do przenoszenia danych: Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa lokalnego, Użytkownik może być uprawniony do otrzymania kopii określonych Danych Osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
– Prawo do wniesienia sprzeciwu: Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez ENGNR jego Danych Osobowych na podstawie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw związanych z sytuacją użytkownika. Pomimo sprzeciwu użytkownika, ENGNR może być zobowiązany do przetwarzania jego Danych Osobowych lub może mieć na to zezwolenie na mocy przepisów prawa.
– Prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo zażądać od ENGNR. ograniczenia przetwarzania jego Danych Osobowych (1) w trakcie sprawdzania, czy ma zastosowanie przysługujące mu prawo sprzeciwu; (2) w przypadku zakwestionowania przez Użytkownika dokładności Danych Osobowych, na okres umożliwiający ENGNR. sprawdzenie dokładności Danych Osobowych; (3) jeżeli przetwarzanie przez ENGNR. jest niezgodne z prawem; oraz (4) jeżeli ENGNR. nie potrzebuje już Danych Osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, ale Użytkownik życzy sobie, aby ENGNR. zachowała dane w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. W okresie ograniczonego przetwarzania, ENGNR. będzie przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w celu ich przechowywania, za zgodą Użytkownika, w celu ustalenia, obrony lub realizacji roszczeń prawnych lub w innych celach dopuszczalnych przez prawo.

 

 

– Środki zaradcze w przypadku naruszenia: Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa i środki zaradcze przewidziane przez lokalne prawo właściwe. Zasadniczo, w związku z naruszeniem niniejszej Polityki, użytkownik powinien dochodzić zadośćuczynienia od spółki ENGNR., która pierwotnie zgromadziła odpowiednie Dane Osobowe.
– Prawo do wycofania zgody: W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie tej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na tej zgodzie przed jej wycofaniem.
– Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeżeli znajdują się Państwo w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mają Państwo prawo wniesienia skargi na działania ENGNR w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych do odpowiedniego organu nadzorczego.

8. Z kim należy się skontaktować?

ENGNR. Technical B.V. jest administratorem Państwa Danych Osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Państwa danych osobowych, należy kontaktować się przede wszystkim z odpowiednim personelem rekrutacyjnym za pośrednictwem udostępnionych kontaktów lub kanałów. Należy pamiętać, że użytkownik może uzyskać dostęp do wielu swoich danych osobowych i zarządzać nimi online za pomocą dostępnych narzędzi zarządzania profilem.

Jeżeli Użytkownik chce skorzystać ze swoich praw opisanych w poprzedniej części niniejszej Polityki, może złożyć pisemny wniosek za pośrednictwem udostępnionych kontaktów lub kanałów.

ENGNR. może być zmuszona do zidentyfikowania użytkownika oraz poproszenia o dodatkowe informacje, aby móc spełnić jego żądanie. ENGNR. spełni Państwa żądanie w terminach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa lokalnego lub, w przypadku braku takich terminów, w ciągu jednego roku.