Privacyverklaring

Privacybeleid

ENGNR. Technical B.V. is gevestigd in de molenbosstraat 11, 4641SH Ossendrecht, Nederland. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken en bewaren van persoonsgegevens volgens het volgende privacybeleid:

1. Algemeen

Wij als ENGNR. zorgvuldig te werk gaan met persoonsgegevens van zowel kandidaten als opdrachtgevers. We zijn ons bewust van het feit dat alle persoonsgegevens verwerkt moeten worden met betrekking tot gegevensbescherming en privacy wet- en regelgeving.

2. Wat zal ENGNR. doen met uw Persoonsgegevens?

ENGNR. zal uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en anderszins verwerken voor de wervings- of resourcingactiviteiten van ENGNR. Daarnaast kunnen uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor andere doeleinden waarmee u heeft ingestemd, of in gevallen waarin een andere wettelijke basis van toepassing is of waar wij wettelijk zijn toegestaan om dit te doen. Waar nodig en met inachtneming van de wettelijke bewaarplicht, zal ENGNR. zal Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn verwijderen en/of anonimiseren. Als er geen recente activiteit op uw profiel is geweest, kunnen we uw profiel na een redelijke tijd verwijderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Anders zullen we uw profiel behouden zolang u het actief in onze systemen bewaart, zodat u kunt solliciteren op beschikbare functies die van tijd tot tijd voor u beschikbaar komen.

ENGNR. zal uw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Met u communiceren in het kader van wervingsactiviteiten, zoals:
  • Om waar nodig aanvullende informatie te verkrijgen;
  • Om u te informeren over beschikbare vacatures;
  • Om u informatie te verstrekken met betrekking tot uw aanvraag en om aan uw verzoeken te voldoen.
 • Beheer van wervings- en wervingsactiviteiten, inclusief activiteiten met betrekking tot organisatorische planning. In het kader van wervingsactiviteiten kunnen we uw informatie gebruiken:
  • Het opzetten en afnemen van interviews en assessments;
  • Om sollicitanten te evalueren, selecteren en aan te nemen;
  • Om achtergrond- en kredietcontroles en beoordelingen uit te voeren zoals vereist of toegestaan door de toepasselijke lokale wetgeving;
  • Om contact op te nemen met door u verstrekte referenties van derden om uw eerdere prestaties te evalueren;
   Of zoals anderszins noodzakelijk in het kader van wervingsactiviteiten.

3. Welke Persoonsgegevens doet ENGNR. verzamelen?

ENGNR. verzamelt persoonlijke gegevens rechtstreeks van u en van andere beschikbare bronnen voor zover relevant en toegestaan door de toepasselijke lokale wetgeving. ENGNR. spant zich in om alleen Persoonsgegevens te verzamelen die nodig zijn voor het doel of de doelen waarvoor ze zijn verzameld en om dergelijke gegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor dat doeleinde. Onder voorbehoud van de toepasselijke lokale wetgeving en gebruiken, zijn de categorieën Persoonsgegevens die doorgaans worden verzameld en verwerkt in de wervingscontext:

 • Informatie die u verstrekt: Wanneer u communiceert met ENGNR. (hetzij rechtstreeks, hetzij via een bureau of andere derde partij), kan u worden gevraagd om ENGNR. met uw gegevens, zoals:
  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en andere contactgegevens;
  • uw competenties, vaardigheden, ervaring en opleiding, b.v. uw cv of cv, eerdere banen, opleidingsdetails en kwalificaties, referenties van derden;
  • uw voorkeuren, bijv. voorkeursland van tewerkstelling, interessegebieden en uw favoriete manieren om door HERE gecontacteerd te worden); net zoals
  • uw gebruikersidentiteit, b.v. gebruikersnamen en andere dergelijke informatie die wordt gebruikt in verband met de authenticatie van u.

4. Hoe wordt gevoelige informatie behandeld?

ENGNR. heeft tot doel het verzamelen van Gevoelige informatie te beperken en verzamelt alleen Gevoelige informatie als er een wettelijke rechtvaardiging is voor de verwerking ervan, of als deze wordt verzameld en verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming.

ENGNR. recognizes the additional need to protect Sensitive Information. All Sensitive Information is processed in strict compliance with applicable local law and only by a restricted number of individuals who have a clear and justified need to know such information.

Waar nodig kan gevoelige informatie worden verwerkt om ENGNR. mogelijk te maken. om zijn wettelijke rechten uit te oefenen of zijn wettelijke verplichtingen na te komen op het gebied van arbeidsrecht of aanverwante rechtsgebieden. Voorbeelden van dergelijke verplichtingen zijn onder meer het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van de medewerkers van ENGNR. door het bieden van een veilige werkomgeving of wanneer de verwerking wordt uitgevoerd door een arts of vergelijkbare gezondheidswerker die verplicht is tot geheimhouding jegens u en noodzakelijk is voor medische doeleinden.

5. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Het is de verantwoordelijkheid van ENGNR om passende maatregelen voor toegangscontrole te implementeren om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die deze informatie duidelijk nodig hebben.

De mate waarin uw Persoonsgegevens toegankelijk worden gemaakt, is afhankelijk van de aard van de betreffende gegevens. Voorafgaand aan de aanwerving worden uw Persoonsgegevens niet algemeen beschikbaar gesteld. Sommige Persoonsgegevens, zoals uw cv, werkgeschiedenis en andere informatie die relevant is voor het beoordelen van uw geschiktheid voor de functie waarop u hebt gesolliciteerd, worden indien nodig beschikbaar gesteld aan het ENGNR-team.

6. Overdracht van uw persoonlijke gegevens

ENGNR. zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, leasen, verhuren of anderszins openbaar maken, behalve zoals bepaald in deze sectie:

ENGNR. mag uw Persoonsgegevens delen als u hiervoor toestemming heeft gegeven aan ENGNR. om dat te doen. ENGNR. bedrijven en geautoriseerde derden: ENGNR. kan uw Persoonsgegevens delen met andere ENGNR. bedrijven of geautoriseerde derden die Persoonsgegevens verwerken voor ENGNR. voor de doeleinden beschreven in dit Beleid of anderszins wervingsgerelateerde diensten verlenen aan ENGNR. In dergelijke gevallen ENGNR. zal ervoor zorgen dat er een reële noodzaak is om uw Persoonsgegevens door te geven en dat er maatregelen zijn getroffen om de verwerking van uw Persoonsgegevens via andere ENGNR te beveiligen. bedrijven of geautoriseerde derden.

Geautoriseerde derden zijn bijvoorbeeld wervingsbureaus, professionele adviseurs, externe juridische adviseurs, bureaus voor het rapporteren van consumentenkrediet, leveranciers van wervingssystemen, aanbieders van beoordelingen en andere externe leveranciers.

7. Uw rechten

Met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens heeft u altijd de rechten zoals bepaald door de toepasselijke lokale wetgeving. Daarnaast geeft dit Beleid u de volgende rechten:

 • Recht op inzage: U heeft het recht om geïnformeerd te worden over welke Persoonsgegevens ENGNR. over u heeft, de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en categorieën van ontvangers aan wie ze worden of kunnen worden bekendgemaakt. Er kunnen bepaalde categorieën informatie zijn voorgeschreven door de toepasselijke lokale wetgeving die ENGNR. rechtmatig mag inhouden. Als ENGNR. weigert toegang te verlenen tot de door u gevraagde Persoonsgegevens, krijgt u de redenen voor een dergelijk besluit.
 • Recht om correctie en verwijdering te vragen: Afhankelijk van de toepasselijke lokale wetgeving, hebt u mogelijk het recht om ENGNR te verzoeken uw Persoonsgegevens die onjuist, onvolledig of onnodig zijn, te corrigeren, te verwijderen of (indien van toepassing) te blokkeren.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Afhankelijk van de toepasselijke lokale wetgeving, hebt u mogelijk het recht om een ​​kopie van bepaalde Persoonsgegevens te ontvangen in een veelgebruikt, machinaal leesbaar formaat.
 • Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door ENGNR op dwingende, legitieme gronden die verband houden met uw omstandigheden. Ondanks uw bezwaren, ENGNR. kan wettelijk verplicht of toegestaan ​​zijn om uw Persoonsgegevens te verwerken.
 • Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om ENGNR te eisen. om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken (1) tijdens de verificatie of uw recht om bezwaar te maken van toepassing is; (2) als u de juistheid van de Persoonsgegevens betwist, gedurende de periode waarin ENGNR. om de juistheid van de Persoonsgegevens te verifiëren; (3) als de verwerking door ENGNR onrechtmatig is; en (4) ENGNR. uw Persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u wenst dat ENGNR. om de gegevens te bewaren voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Tijdens de beperkte verwerkingsperiode kan ENGNR. zal de Persoonsgegevens alleen verwerken voor opslagdoeleinden, met uw toestemming, voor het instellen, verdedigen of uitoefenen van juridische claims, of andere doeleinden die wettelijk zijn toegestaan.

 

 • Rechtsmiddelen in geval van een overtreding: U hebt recht op alle rechten en rechtsmiddelen die worden geboden door de plaatselijke toepasselijke wetgeving. Over het algemeen dient u verhaal te halen bij een schending van dit beleid bij de ENGNR. bedrijf dat oorspronkelijk de relevante Persoonsgegevens heeft verzameld.
 • Recht om toestemming in te trekken: wanneer de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, kunt u die toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van die toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van die toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: Als u zich in een lidstaat van de Europese Unie of binnen de Europese Economische Ruimte bevindt, heeft u het recht om een klacht in te dienen over de gegevensverzamelings- en verwerkingsacties van ENGNR bij de betreffende toezichthoudende autoriteit.

 

8. Met wie moet u contact opnemen?

ENGNR. Technical B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens. Als u vragen heeft over uw persoonlijke gegevens, neem dan in de eerste plaats contact op met het relevante wervingspersoneel via de verstrekte contacten of kanalen. Houd er rekening mee dat u veel van uw persoonlijke gegevens online kunt openen en beheren met behulp van de beschikbare tools voor profielbeheer.

Als u uw rechten wilt uitoefenen zoals beschreven in het vorige gedeelte van dit Beleid, kunt u een schriftelijk verzoek indienen via de verstrekte contacten of kanalen.

ENGNR. kan nodig zijn om u te identificeren en om aanvullende informatie te vragen om aan uw verzoek te kunnen voldoen. ENGNR. zal aan uw verzoek voldoen binnen de door de toepasselijke lokale wetgeving vereiste termijnen of, bij het ontbreken van dergelijke termijnen, binnen een redelijke termijn.